Het Gilde Sint Willibrordus Vlierden besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan het Gilde Sint Willibrordus Vlierden noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover het Gilde Sint Willibrordus Vlierden dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Het Gilde Sint Willibrordus is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Het Gilde Sint Willibrordus sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van het Gilde Sint Willibrordus of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. Het Gilde Sint Willibrordus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Indien u denkt dat informatie op deze internetsite onjuist is of dat deze aan copyright is verbonden, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de Webmaster.

Juni 2004

Privacy verklaring

Het Gilde Sint Willibrordus Vlierden is gevestigd te Vlierden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40240485. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Gilde Sint Willibrordus Vlierden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. VERANTWOORDELIJKE
  Verantwoordelijk voor het verwerken van (persoons)gegevens ligt bij het bestuur van Gilde Sint Willibrordus Vlierden en is te bereiken via de secretaris en email adres info@gildevlierden.nl
 2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  2.1 Gilde Sint Willibrordus Vlierden verwerkt (mogelijk) hierna genoemde (persoons)gegevens van u indien u:
  a. akkoord aan uw gilde hebt gegeven om uw gegevens aan ons te verstrekken;
  b. zich inschrijft / aanmeldt als ontvanger van de nieuwsbrief;
  c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
  d. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

  2.2 Gilde Sint Willibrordus Vlierden verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
  a. voorletters en naam;
  b. geboortedatum;
  c. adres;
  d. e-mailadres;
  e. telefoonnummer;
  f. leeftijd;
  g. geslacht;
  h. BSN-nummer (in het geval van een bestuursfunctie);
  i. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals commissie- en vrijwilligersfunctie(s) binnen Gilde Sint Willibrordus Vlierden;
  j. browsercookies.

  2.3 Gilde Sint Willibrordus Vlierden kan deze gegevens gebruiken voor de organisatie van;
  * uitvoeren/aansturen van activiteiten;
  * het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
  * beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
  * voorlichting (informatievoorziening);
  * onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
  * handhaving.
 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  3.1 Gilde Sint Willibrordus Vlierden zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
  3.2 Gilde Sint Willibrordus Vlierden treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
 4. DERDEN
  4.1 Gilde Sint Willibrordus Vlierden kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
  a. Eén of meerdere van de zes Gildekringen, die aangesloten zijn bij de federatie Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden;
  b. Koepel Nederlandse Traditionele Schutters;
  c. Stichting De Gildetrom;
  d. Verwerkers van Gilde Sint Willibrordus Vlierden (voor de uitvoering van de dienstverlening);
  e. Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de vigerende wet- en regelgeving.

  4.2 Gilde Sint Willibrordus Vlierden verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Gilde Sint Willibrordus Vlierden daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  U kunt contact opnemen met Gilde Sint Willibrordus Vlierden via email:info@gildevlierden.nl voor:
  (a) meer informatie over de wijze waarop Gilde Sint Willibrordus Vlierden persoonsgegevens verwerkt;
  (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  (c) inzage in de persoonsgegevens die Gilde Sint Willibrordus Vlierden met betrekking tot u verwerkt;
  (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Gilde Sint Willibrordus Vlierden.
 6. WIJZIGINGEN
  Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Februari 2019